Przekaż nam swój 1,5% Fundacja Caietanus KRS 0000495898

 

Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT 2022 z PITax.pl oraz IWOP jest możliwe w ramach projektu “PITax.pl dla OPP”.

PFRON - Projekt pn. "Zwiększamy samodzielność"

Projekt zakłada udzielenie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami intelektualną i sprzężonymi ciągłego wsparcia przez okres 2lat w zakresie nabywania nowych i podtrzymywania już nabytych umiejętności z zakresu samodzielności życiowej, samoobsługi, funkcjonowania społecznego a także ma stanowić wsparcie aktywizujące os z niepełnosprawnościami. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia samodzielności os. z niepełnosprawnościami. Realizacja projektu zabezpieczy potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, ze sprzężeniami w zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu, podnoszenie samodzielności w ciągu dnia. Wymienione założenia zostaną zrealizowane poprzez udział beneficjentów w formach wsparcia: rehabilitacji, rewalidacyjno - usprawniających, psychologicznych oraz opiekuńczo- terapeutycznych. Celem zaj. z rehabilitacji jest prowadzenie przez rehabilitanta zaj. z beneficjentami przy pomocy specjalnej gimnastyki rehabilitacyjnej, masażu ręcznego ciała w miejscach, gdzie występują niedowłady kończyn górnych i dolnych oraz kręgosłupa, będzie usprawniać, poprawiać jakość życia i poziomu samodzielności oraz funkcjonowania codziennego. W ramach zaj. rewalidacyjno - usprawniających będą prowadzone wsparcie, których celem jest stymulowanie tych właściwości intelektualnych i osobowościowych uczestnika, które umożliwiają mu usprawnienie do pełniejszego uczestnictwo w codziennym życiu społ. zwiększania ,w miarę możliwości, samodzielność to: zaj z logopedą, oligofrenopedagogiem, rewalidantem, z muzykoterapii, arteterapii, zooterapi i hortiterpii oraz instruktorem prowadzącym zaj. praktyczne z gospodarstwa domowego i przygotowywania posiłków (w zależności od możliwości bo.). Wsparcie psychologiczne to forma pomocy oferowana uczestnikom i ich rodzinom, przeżywającym tzw. kryzysy lub trudności przystosowawcze, rozwiązywanie różnych sytuacji życia codziennego. Wsparcie psychologiczne, którego celem będzie wzmocnienie nabywanych umiejętności, poprawy samopoczucia, rozwiązywania problemów oraz wspólne z rodzicami wsparcie w pełnieniu funkcji życiowej, opieki nad dzieckiem czy wzmacniać kompetencji, co będzie się przekładało na wzrost aktywności i samodzielności beneficjentów. Wsparcie świadczone w ramach zaj. opiekuńczo- terapeutycznych, to zaj. z TUS i pedagoga opiekującego się pozostałymi uczestnikami, oczekującymi na zaj:z oligofrenopedagoga , logopedą, instruktorem, rehabilitantem, psychologiem i z innych form wsparcia. Część uczestników ma problem w poruszaniu, posiadają dodatkowe choroby, ponadto w grupie ujęto dzieci do 18 lat. W ramach wsparcia opiekuńczo - terapeutycznych, pedagog/opiekun będzie organizować opiekę i zapewniać bezpieczne warunki do spędzania czasu. Całowity koszt projektu 220110zł; dofinansowanie 202860zł. Czas realizacji projektu: od 1 stycznia 2023r. do 31 marca 2025r. 
między zaj. poszczególnych specjalistów i organizował gry i zabawySygnet przedstawia kwiat, który jest „osłabiony”. Dzięki podporze rozkwita. Kwiat symbolizuje osobę niepełnosprawną, podpora zaś - wsparcie ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 
 
 
Copyright (c) Fundacja Caietanus 2013. All rights reserved.
Designed by mixwebtemplates.com

KRS 0000495898